Eseménynaptár
Július2017. AugusztusSzeptember
HKSzCsPSzV
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Impresszum
Jogi nyilatkozat
Házirend
Szabad pályák a közönség részére
Gázenergia beszerzés
Elérhetőségeink
Telefon: +36 1 402 2148,
+3620 551 5506,
Fax: +36 1 402 2141
Cím: 1165 Budapest,
Újszász utca 106-108.
E-mail: titkarsag@uszodak16.hu
Elfogadóhely
IT szolgáltatónk
Flash-Com Számítástechnika

Gázenergia beszerzés


Aláírt nyilatkozatminták

Ajánlati felhívás

Szerződési feltételek

Dokumentáció átvételi elismervény

 

 1. IRATMINTÁK

 

 RÉSZVÉTELI ADATLAP

 

Adás-vételi szerződés  2017-2018 valamint a 2018-2019 gázév gázbeszerzése a  Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára.” tárgyú közbeszerzési eljárása során az eljárásban részvételi jelentkezést nyújtunk be.

 

Részvételre jelentkező neve:

 

Részvételre jelentkező lakcíme / székhelye:

 

Részvételre jelentkező levelezési címe:

 

Részvételre jelentkező telefonszáma:

 

Részvételre jelentkező telefaxszáma:

 

Részvételre jelentkező kapcsolattartójának neve:

 

Részvételre jelentkező kapcsolattartójának telefonszáma:

 

Részvételre jelentkező kapcsolattartójának telefaxszáma:

 

Részvételre jelentkező kapcsolattartójának e-mail címe:

 

 

<Közös részvételre jelentkezés> esetén:

Közös részvételre jelentkező 1 neve: (konzorciumvezető)

 

Közös részvételre jelentkező lakcíme / székhelye:

 

Közös részvételre jelentkező levelezési címe:

 

Közös részvételre jelentkező telefonszáma:

 

Közös részvételre jelentkező telefaxszáma:

 

 

Közös részvételre jelentkező 2 neve:

(konzorciumi tag)

 

Közös részvételre jelentkező lakcíme / székhelye:

 

Közös részvételre jelentkező levelezési címe:

 

Közös részvételre jelentkező telefonszáma:

 

Közös részvételre jelentkező telefaxszáma:

 

 

(több közös részvételre jelentkező esetén tetszőleges számban ismételhető a fenti táblázat)>

 

Közös részvételre jelentkezők képviselőjének neve:

 

Közös részvételre jelentkezők képviselőjének lakcíme / székhelye:

 

Közös részvételre jelentkezők képviselőjének levelezési címe:

 

Közös részvételre jelentkezők képviselőjének telefonszáma:

 

Közös részvételre jelentkezők képviselőjének telefaxszáma:

 

 

(több közös részvételre jelentkező esetén tetszőleges számban ismételhető a fenti táblázat)>

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint részvételre jelentkező képviseletében ezúton nyilatkozom, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.., mint ajánlatkérő által „Adás-vételi szerződés  2017-2018 valamint a 2018-2019 gázév gázbeszerzése a  Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára.” tárgyban indított A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti tárgyalásos eljárás, figyelemmel a XIV. fejezetben foglaltakra részvételi felhívásában és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a részvételi felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, részvételi jelentkezésünket az alábbiak szerint nyújtjuk be:

 

 

<Kelt>

 

 

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

 

 

*a megfelelő rész aláhúzandó

 


Tartalomjegyzék

 

 

Iratanyag megnevezése

oldalszám

Felolvasólap

 

Oldalszámozott tartalomjegyzék

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében

 

Nyilatkozat közös részvételre jelentkezésről

(adott esetben) –

 

Konzorciumi megállapodás

(közös részvételi jelentkezés esetén) –

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozásáról

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára a Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében

 

Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozata (aláírási címpéldánya) aki(k) a részvételre jelentkezést, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták egyszerű másolati formában

 

A cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazás legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, amennyiben a részvételre jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá

(adott esetben)

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében

(nemleges nyilatkozat is csatolandó)

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

(adott esetben)

 

 

 

Nyilatkozat a műszaki, illetve szakmai alkalmassági előírásoknak való megfelelés vonatkozásában –

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a Kbt. 44. §-a alapján a részvételre jelentkezésének egy részét üzleti titoknak minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja

 

Az üzleti titokká nyilvánítás indoklása

(adott esetben)

 

Felelős fordítások

(adott esetben)

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy az általa benyújtott fordítások tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik

(adott esetben)

 

A dokumentáció átvételi elismervényének megküldését igazoló dokumentum másolati példánya, és a kitöltött átvételi elismervény másolati példánya

 

 


Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

 

 

Alulírott …………………………………….., mint a(z) ……………………………………… részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője* Adás-vételi szerződés  2017-2018 valamint a 2018-2019 gázév gázbeszerzése a  Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában

 

 

kijelentem,

 

hogy az általam képviselt vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3-5. §-ai szerinti minősítése:

 

 

mikro vállalkozás      kisvállalkozás      középvállalkozás     egyéb

 

 

Kijelentem, hogy az általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak.

 

 

<Kelt>

 

 

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

 

 

*közös ajánlattétel esetén a konzorciumvezető írja alá az összes tag nevében

Nyilatkozat közös részvételre jelentkezésről

 

Alulírottak <képviselő / meghatalmazott neve>  mint a(z) <cégnév> (<székhely>) részvételre jelentkező és <képviselő / meghatalmazott neve> mint a(z) <cégnév> (<székhely>) részvételre jelentkező képviselői nyilatkozunk, hogy az ARIES Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő által „„Adás-vételi szerződés  2017-2018 valamint a 2018-2019 gázév gázbeszerzése a  Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára.” tárgyban indított A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti tárgyalásos eljárásban, figyelemmel a XIV. fejezetben foglaltakra a(z) <cégnév> (<székhely>), valamint a(z) <cégnév> (<székhely>) közös részvételre jelentkezést nyújt be.

 

A közös részvételre jelentkezők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:29. § és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak.

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös részvételre jelentkezők képviseletére, a nevükben történő eljárásra a(z) <cégnév> (<székhely>) teljes joggal jogosult.

 

Kijelentjük továbbá, hogy részvételre jelentkezésünkhöz csatoljuk az általunk, mint közös részvételre jelentkezők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősségvállalás

( egyetemleges felelősségvállalás ), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről.

 

Tudatában vagyunk annak, hogy közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.

 

Kelt:

 

………………………………

………………………………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

 

 


 

 

 NYILATKOZAT

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint

 

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom, hogy

 

 1. az általam képviselt Vállalkozás a közbeszerzés következő részének (részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozót:*

 

 

 

 

 1. az a) pontban felsorolt részek teljesítése érdekében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók a következők:**

 

 

Alvállalkozó neve

Alvállalkozó címe (székhelye)

Alvállalkozó által teljesítendő feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. a szerződés teljesítésében más vállalkozás nem vesz részt, az alkalmasság igazolásához más gazdasági szereplőt nem veszek igénybe.

 

 

 

<Kelt>

 

 

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

 

 

 

 

*az alvállalkozó által elvégeztetett tevékenység, rész megnevezése, felsorolása szükséges

** a már ismert alvállalkozók felsorolása az a.) pontban megadott tevékenységek szerint cégnevet és székhelyet megjelölve

Amennyiben a c.) pontot kívánja megjelölni, úgy kérjük aláhúzással jelezni!

 

 

 

 

Nyilatkozat arról, hogy a részvételre jelentkező nem tartozik a  321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) és m) q)pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá

 

 

Alulírott………………………., mint a(z)……………………………önálló cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a társaságunkkal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló törvény Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) és m) q) pontjaiban foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező olyan gazdasági szereplő aki

 1. g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
 2. h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki
 3. i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
 4. ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
 5. ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
 6. j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
 7. k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
 8. ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
 9. kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
 10. kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
 11. m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
 12. q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.

 

 

<Kelt>

 

 

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára a Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint*

 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a(z) ………………………………………………………………………. részvételre jelentkezővel

szemben nem állnak fenn

a Közbeszerzési törvény 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaiban foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező olyan gazdasági szereplő, aki olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.

 

Erre tekintettel nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, melyet

¨ nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy

¨ amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni)

 

Ha a részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges:

 

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjában foglalt definícióra tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:**

 

Tényleges tulajdonos cégkivonatban szereplő neve

Tényleges tulajdonos cégkivonatban szereplő címe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vagy

 

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így nyilatkozunk, hogy a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.**

 

<Kelt>

 

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

 

* Közös részvételre jelentkezés esetén minden közös részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell.

** Megfelelő nyilatkozatot aláhúzással kérjük jelölni, amennyiben van ténylees tulajdonos a táblázat kitöltése is szükséges

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontra vonatkozóan

a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § ic) pontja szerint

 

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a „Adás-vételi szerződés  2017-2018 valamint a 2018-2019 gázév gázbeszerzése a  Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára.” tárgyú A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyilatkozom, hogy

 

 • van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, és ezen szervezeteket az alábbiakban nevezzük meg:

 

Név:

Székhely (cím):

 

Nyilatkozunk továbbá arról, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

 

vagy

 

 • nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

 

 

Kelt: …………… ………. év ……………….. hónap …. napján

 

 

 

 

 

(cégszerű aláírás)

 


 

Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdésben foglaltakról

 

 

 

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a „Adás-vételi szerződés  2017-2018 valamint a 2018-2019 gázév gázbeszerzése a  Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára.” tárgyú A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem alapján kijelentem, hogy nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

 

 

<Kelt>

 

 

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

 

 

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint részvételre jelentkező képviseletében az Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára mint ajánlatkérő által a „Adás-vételi szerződés  2017-2018 valamint a 2018-2019 gázév gázbeszerzése a  Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára tárgyban indított A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti tárgyalásos eljárásban, ezúton nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek önállóan kívánok megfelelni / más szervezet (vagy személy) erőforrásaira támaszkodva kívánok megfelelni az alábbiak szerint*:

 

Alkalmassági előírás megnevezése:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) megnevezése:

 

 

 

 

 

 

 

 

<Kelt>

 

 

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat a műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelőségről a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján

 

 

Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „Adás-vételi szerződés  2017-2018 valamint a 2018-2019 gázév gázbeszerzése a  Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára  tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás III.1.3. pont M1)-M2) pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelmények az általam képviselt vállalkozás megfelel.

 

 

<Kelt>

 

 

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

 

 

Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezőket az M1-M2 alkalmassági feltétellel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69.§ (6) bek. alapján.

 

 

 

Nyilatkozat a közbeszerzés tárgyának megfelelő referenciákról

 

Alulírott ……………………….. mint a ………………………………….. (név, székhely) részvételi jelentkezéstevő jelen  közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Adás-vételi szerződés  2017-2018 valamint a 2018-2019 gázév gázbeszerzése a  Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára tárgyú közbeszerzési eljárásban referenciaként cégünk alábbi munkáit jelölöm meg:[1]

 

 

 

Alkal-massági feltétel

megne-vezése*

Teljesítés

Ideje

év, hónap, nap

Szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó neve, elérhetősége, a szállítás tárgya, a feladat rövid leírása, paraméterei (az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok feltüntetésével)

Ellenszolgál-tatás

nettó összege HUF 

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Kelt:…………………, 2017…………………. hó ………. nap

 

 

 

 

 

 

(név)

 

 

(cégnév)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat üzleti titokról

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) a részvételre jelentkező képviseletében az ARIES Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő által a „Adás-vételi szerződés  2017-2018 valamint a 2018-2019 gázév gázbeszerzése a  Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára tárgyban indított A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti tárgyalásos eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a részvételi jelentkezés,

 

* üzleti titkot nem tartalmaz.

 

vagy

 

* annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ának megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom.

A Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésemhez indokolást csatoltam, melyben részletesen alátámasztom, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számomra aránytalan sérelmet.

 

 

 

 

 

<Kelt>

 

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)ű

 

 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó!

 

 

Nyilatkozat fordításról*

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint részvételre jelentkező képviseletében az ARIES Nonprofit Kft. mint ajánlatkérő által a „Adás-vételi szerződés  2017-2018 valamint a 2018-2019 gázév gázbeszerzése a  Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára.” tárgyban indított A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti tárgyalásos eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a részvételre jelentkezésbe becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.

 

 

<Kelt>

 

 

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

 

 

 

 

* A megfelelő nyilatkozat aláhúzandó! Nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlathoz. Amennyiben az részvételre jelentkező más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az alkalmassági előírásoknak, úgy a táblázatot ki kell tölteni!

[1] A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb szállításai ismertetésével. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint  a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A nyilatkozatnak vagy az igazolásnak tartalmaznia kell azokat az adatokat, melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható, így különösen: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

 

 

* Abban az esetben töltendő ki, ha részvételre jelentkező idegen nyelvű dokumentumot csatol a részvételi jelentkezésbe, és annak fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be.